Teckningsoptioner av serie TO3

Bakgrund och motiv

I samband med Pharmacologs företrädesemission av units i juli 2023 emitterades teckningsoptioner av serie TO3. Varje unit bestod av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) nya aktie i Pharmacolog.

Emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie TO3 kommer användas till följande:

  • Produktvård (40%)
  • Rörelsekapital (40%)
  • Marknads- och försäljningsaktiviteter (20%)

Sammanfattade villkor:

Nyttjandeperiod: 9 februari 2024 – 23 februari 2024.

Teckningskurs: 0,054 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 46 739 208 teckningsoptioner av serie TO3. Vid fullt nyttjande emitteras 46 739 208 aktier vilket kan tillföra Bolaget cirka 2,5 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel i TO3: 20 februari 2024.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 ökar aktiekapitalet med 467 392,08 SEK, från 662 503,42 SEK till 1 129 895,50 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 46 739 208 aktier serie B, från 66 250 342 till 112 989 550. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 41,37 procent av det befintliga antalet aktier och röster i Bolaget.

Viktiga dokument

Teckningsoptionsvillkor TO3

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.