Teckningsoptioner av serie TO2

Bakgrund och motiv

I samband med Pharmacolog företrädesemission av units i september 2022 emitterades teckningsoptioner av serie TO2. Varje unit bestod av två aktier och en teckningsoption av serie TO2. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) nya aktie i Pharmacolog.

Emissionslikviden från teckningsoptionerna av serie TO2 kommer användas till följande:

  • Marknads- och försäljningsaktiviteter (40%)
  • Anpassning och förbättring av produkterna samt systemintegration (40%)
  • Rörelsekapital (20%)

Sammanfattande villkor

Nyttjandeperiod: 4 oktober 2023 – 18 oktober 2023.

Teckningskurs: Teckningskursen bestäms till sjuttio (70) procent av VWAP i Bolagets aktie under perioden från och med den 19 september 2023 till och med den 2 oktober 2023, dock lägst kvotvärdet och högst 7,50 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 2 049 966 teckningsoptioner av serie TO2.

Sista dag för handel i TO2: 13 oktober 2023.

Viktiga dokument

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.