Teckningsoptioner av serie TO1

I samband med den riktade nyemission som genomfördes i juni 2020 som blev kraftigt övertecknad, emitterades 2 817 671 teckningsoptioner av serie TO1.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B under perioden från och med den 9 augusti 2021 till och med den 20 augusti 2021.

Teckningskursen för aktier av serie B genom utnyttjande av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) i Pharmacologs aktie under perioden från och med den 26 juli 2021 till och med den 6 augusti 2021, dock lägst kvotvärdet för Pharmacologs aktier och högst 12,00 SEK per aktie.

Handel med teckningsoptioner av serie TO1 pågår till och med den 13 augusti 2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna nyemitteras 2 817 671 aktier av serie B och Pharmacolog kan tillföras upp till cirka 33,8 MSEK, beroende på teckningskurs.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 13 augusti 2021, alternativt nyttjas senast den 20 augusti 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Pharmacolog i samband med teckningsoptionerna.

Länkar till ytterligare information finns nedan.

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.