Pharmacolog offentliggör tilläggsprospekt

 

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt som offentliggjordes den 21 maj 2018 avseende inbjudan till teckning av aktier i Pharmacolog (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av:

  • Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 29 maj 2018 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.pharmacolog.com) där Bolaget offentliggjorde att avstämningsdagen för företrädesemissionen korrigeras.
  • Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 30 maj 2018 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.pharmacolog.com) där Bolaget offentliggjorde att Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset köper två DrugLog®-system.
  • Det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 12 juni 2018 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.pharmacolog.com) där Bolaget offentliggjorde att Pharmacolog ingår försäljningssamarbete på den viktiga USA-marknaden.

Pressmeddelandena och Tilläggsprospektet finns, tillsammans med Prospektet, tillgängligt på Bolagets hemsida, www.pharmacolog.com. Tilläggsprospektet finns även, tillsammans med Prospektet, tillgängligt på Mangolds hemsida, www.mangold.se.

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 15 juni 2018 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold Fondkommission AB, ämne: Pharmacolog, Box 556 91, 102 15 Stockholm, Sverige eller via e-post till ta@mangold.se. Investerare som har tecknat aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande. Investerare som önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

För mer information vänligen kontakta:
Mats Högberg, VD
E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se

Tel: 070-546 50 21

Om Pharmacolog

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Pharmacolog i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Pharmacolog sker endast genom det prospekt som hålls tillgängligt på Pharmacologs hemsida www.pharmacolog.com

 

Pharmacolog strengthens the team

Pharmacolog hires Torbjörn Norberg as Product Manager. Torbjörn has a PhD in molecular biology from Karolinska Institute and more than 20 years of experience in product development and project management. Torbjörn starts November 1st and comes from Jag Patient AB where Torbjörn had the role of project manager.

As a product manager, Torbjörn will be responsible for our products throughout the product lifecycle and be an important link between our customers and the development department. Torbjörn will also be involved in our research projects to start the productization of new important innovations at an early stage. Torbjörn will work close to our current product manager Martin Belin who, as a re...

Pharmacolog och Uppsala Universitet erhåller stöd från Vinnova

Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog erhåller stöd från Vinnova för utveckling av metod för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar. Projektet kommer att pågå fram till mitten av 2019 och stödet från Vinnova uppgår totalt till 700 KSEK.

Pharmacolog har sedan ett år ett pågående samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära bestämning av antibiotikakoncentrationen vid behandling av allvarliga infektioner.

Korrekt antibiotikabehandling med adekvat dos är avgörande för om behandlingen skall få avsedd eff...

Utfall i Pharmacologs nyemission – tillförs cirka 19 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av B-aktier som beslutades av styrelsen den 18 maj 2018. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 80 procent. Cirka 56 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 4 procent av emissionen teckna...

Pharmacolog ingår försäljningssamarbete på den viktiga USA-marknaden

Pharmacolog AB, Uppsala, Sverige och HelioMetrics Inc., Minneapolis, USA har ingått ömsesidigt avtal om försäljnings- och marknadsföringssamarbete. Avtalet innebär att HelioMetrics Inc. utför marknadsföring av DrugLog® till sin kundbas och ger Pharmacolog tillgång till sitt närverk inom området Drug Diversion.

Samarbetet innebär att HelioMetrics kommer att stödja Pharmacolog i sina marknadsförings- och försäljningsinsatser i USA och ge Pharmacolog tillgång till sitt nätverk och installerade bas. Avtalet är ömsesidigt och innebär också att Pharmacolog kommer att rekommendera HelioMetrics mjukvaror för Data Analytics till kunder som planerar att införa Drug Diversion program.

Att minska s k...