Annual General Meeting in Pharmacolog May 27, 2021

The shareholders of Pharmacolog i Uppsala AB (publ), corporate identity number 556723-6418 (the “Company”), are hereby invited to the Annual General Meeting on Thursday, May 27, 2021. Due to Covid-19, the Annual General Meeting will only be conducted by postal ballot. This means that the shareholders in the Company do not have the right to attend the meeting, either in person or through a proxy. Instead, shareholders have the right to exercise their voting right by mail voting in accordance with the instructions in this notice.

Additional information below (Swedish only)

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga onsdagen den 19 maj 2021,
  • dels anmäla sig till Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 26 maj 2021.

Poströstning med anledning av Covid-19
Aktieägare utöver sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor samt lagen om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats http://www.pharmacolog.com och hos Bolaget. Separat anmälan ska inte göras, utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret ska skickas till Bolaget via e-post till mats.hogberg@pharmacolog.com alternativt per post till adressen Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala, märk kuvertet ”Årsstämma 2021”. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Bolaget tillhanda senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman, dvs. onsdagen den 26 maj 2021. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under punkt ”Ombud” nedan iakttas.

Länkar till ytterligare information finns nedan.

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.