Annual General Meeting in Pharmacolog May 24, 2022

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF Pharmacolog i Uppsala AB (PUBL). The shareholders of Pharmacolog i Uppsala AB (publ), corporate identity number 556723-6418 (the “Company”), are hereby invited to the Annual General Meeting on Tuesday, May 24, 2021, 13:30 CET at Lawfirm Lindahls premises at Vaksalagatan 10, Uppsala Sweden. 

Additional information in Swedish only.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Pharmacolog i Uppsala AB (PUBL)
Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022 kl. 13.30 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

 • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga måndagen den 16 maj 2022,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 20 maj 2022, till adress Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala eller via e-post till info@pharmacolog.se.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering), så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 16 maj 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Rösträttsregistrering som begärts av aktieägare i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 18 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Aktieägare som avser närvara genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person ska insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.pharmacolog.com och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 15 374 750 aktier av serie B och 0 aktier av serie A. Varje B-aktie representerar en röst. Bolaget innehar inte egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
  a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
 11. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 12. Stämmans avslutande

Frågor till styrelse och VD
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala eller via e-post till mats.hogberg@pharmacolog.se.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk 2N, 752 63 Uppsala, senast tisdagen den 3 maj 2022. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

I samband med årsstämman kommer Bolaget behandla personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.pharmacolog.com.

Länkar till ytterligare information finns nedan.

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.