Regulatory press releases

News
Regulatory press releases

Pharmacolog strengthens the team

Pharmacolog hires Torbjörn Norberg as Product Manager. Torbjörn has a PhD in molecular biology from Karolinska Institute and more than 20 years of experience in product development and project management. Torbjörn starts November 1st and comes from Jag Patient AB where Torbjörn had the role of project manager. As a product manager, Torbjörn will be responsible for our products throughout the product lifecycle and be an important link between our customers and the development department. Torbjörn will also be involved in our research projects to start the productization of new important innovations at an early stage. Torbjörn will work close to our current product manager Martin Belin who, as a registered p...

News
Regulatory press releases

Utfall i Pharmacologs nyemission – tillförs cirka 19 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER. Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av B-aktier som beslutades av styrelsen den 18 maj 2018. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 80 procent. Cirka 56 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 4 procent av emissionen tecknades utan s...

News
Regulatory press releases

Pharmacolog offentliggör tilläggsprospekt

  INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER. Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt som offentliggjordes den 21 maj 2018 avseende inbjudan till teckning av aktier i Pharmacolog (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet....

News
Regulatory press releases

Pharmacolog ingår försäljningssamarbete på den viktiga USA-marknaden

Pharmacolog AB, Uppsala, Sverige och HelioMetrics Inc., Minneapolis, USA har ingått ömsesidigt avtal om försäljnings- och marknadsföringssamarbete. Avtalet innebär att HelioMetrics Inc. utför marknadsföring av DrugLog® till sin kundbas och ger Pharmacolog tillgång till sitt närverk inom området Drug Diversion. Samarbetet innebär att HelioMetrics kommer att stödja Pharmacolog i sina marknadsförings- och försäljningsinsatser i USA och ge Pharmacolog tillgång till sitt nätverk och installerade bas. Avtalet är ömsesidigt och innebär också att Pharmacolog kommer att rekommendera HelioMetrics mjukvaror för Data Analytics till kunder som planerar att införa Drug Diversion program. Att minska s k Drug Diversion ä...

News
Regulatory press releases

Universitetssjukhus köper två DrugLog system

Pharmacolog ingick i under 2017 ett avtal med Astrid Lindgrens barnsjukhus om att testa ARM (Advanced Reconstruction Module) med 2 tillhörande DrugLog system i klinisk miljö under 6 månader. Sjukhuset har beslutat köpa de två system man tidigare hyrt. Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset bedriver med ekonomiskt stöd från SLL Innovation ett projekt i syfte att tillsammans med Pharmacolog utvärdera ARM (Advanced Reconstruction Module) med tillhörande DrugLog® i kliniknära miljö. Projektet, som skulle löpa till och med 31/3 2018, förlängs nu till den 30/9 2018 och i samband med förlängningen har sjukhuset meddelat att de köper de system som de tidigare hyrt. Projektet ARM, delfin...

Regulatory press releases

Korrigering av avstämningsdag i Pharmacologs företrädesemission

Med hänvisning till pressmeddelandet den 18 maj 2018 ”Pharmacolog genomför företrädesemission om cirka 23,6 MSEK och byter lista till Nasdaq First North” meddelar Pharmacolog att avstämningsdagen för företrädesemissionen korrigerats från den 25 maj 2018 till den 29 maj 2018. Korrigeringen beror på ett adminstrativt fel hos Euroclear. Sista dag för handel i Pharmacologs aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var således den 25 maj och första dag för handel i Pharmacologs aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 maj 2018.  Teckningsperioden kommer enligt vad som tidigare kommunicerats löpa under perioden 31 maj – 14 juni 2018. Med anledning av felet har teckningsrätterna och BT...

News
Regulatory press releases

Pharmacolog offentliggör prospekt avseende företrädesemission

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER. Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende företrädesemission av B-aktier i Bolaget som offentliggjordes den 18 maj 2018 (”Företrädesemissionen”), vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida www.pharmac...

News
Regulatory press releases

Pharmacolog genomför företrädesemission om cirka 23,6 MSEK och byter lista till Nasdaq First North

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER. Styrelsen i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har den 18 maj 2018 beslutat om en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolaget har dessutom blivit godkänt för upptagande av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North med beräknad första dag f...

News
Regulatory press releases

Kommuniké från extra bolagsstämma i Pharmacolog den 25 april 2018

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll extra bolagsstämma den 25 april 2018 i Uppsala och beslutade om följande: Ny bolagsordning Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken § 5 erhåller följande lydelse: 5: Antalet aktier skall vara lägst 3 750 000 och högst 15 000 000 stycken. Därutöver görs mindre korrekturjusteringar i § 8 och § 10. Sammanläggning av B-aktier Stämman beslutade att minska antalet aktier i bolaget genom att två (2) aktier av serie B sammanläggs till en (1) aktie av serie B. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får bestämmas så att den infaller innan beslutet om sammanläggning har regist...

News
Regulatory press releases

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 16:00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018, och dels anmäla sin avsikt att närvara senast fredagen den 20 april 2018 per post på adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk A9, 752 75 Uppsala, eller per e-post till mats.hogberg@pharmacolog.se. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress, telefonnummer...