Pharmacolog investerar och säkerställer finansiering

Pharmacolog påbörjar vidareutvecklingen av det system för beredningsstöd och kontroll inom barnsjukvård som tagits fram i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Bolaget utökar även sina marknadsföringsinsatser. Huvudägare garanterar fortsatt finansiering.

Inom ramen för den förnyade affärsidéen avser Pharmacolog investera ytterligare inom utveckling och marknadsföring. Inom marknadsföring kommer fokus att ligga på att utöka närvaron i Västeuropa samt att intensifiera arbetet med att etablera strategiska partners.

Bolaget kommer även att påbörja produktifieringen av den prototyp som tagits fram i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset genom det avslutade Vinnovaprojektet ARM (Advanced Reconstitution Module). ARM, med integrerad DrugLog®-teknologi, medför en helt ny och säker validering vid iordningställandeprocessen av läkemedel vid behandling av barn. Systemet består av en databas med en riskskattning av varje läkemedel. Utifrån angiven riskskattning värderas vid varje iordningställande om det ska valideras genom manuell dubbelkontroll, streckkodsidentifiering eller DrugLog®-analys. Aktiviteterna kommer inledningsvis att finansieras med ett banklån till marknadsmässig ränta på motsvarande 5,5 milj SEK som garanterats från huvudägare.

VD Mats Högberg kommenterar: ”Finansieringen ger oss möjligheter att vidare förstärka vår organisation och fortsätta våra kommersiella aktiviteter enligt vår plan. Vidare kommer vi att kunna starta upp viktiga utvecklingsprojekt något tidigare än planerat, något som känns utomordentligt bra. Ju snabbare vi kan lansera nya lösningar på marknaden desto snabbare kommer vi att uppfylla vår vision om sann individualiserad vård och optimerad läkemedelsanvändning.”

Hela pressreleasen finns här: PM Finansiering 170406

Pharmacolog Appoints New Development Manager

Pharmacolog appoints Jörgen Höjdmo as the new Development Manager. Jörgen has extensive experience in leading advanced development projects and is one of the main architects of the company’s current DrugLog® systems.

As a development manager Jörgen will be responsible for the company’s product development and manage internal and external resources. Jörgen Höjdmo has a MSc in Engineering Physics and more than 20 years of experience in technology and software development. He has also worked as CEO of Digital Diary AB, which later was sold to FormPipe AB 2005 where Jorgen continued to work as a Partner Manager until 2007. The last 10 years has Jörgen mainly worked as a consultant in mana...

Pharmacolog kallar till bolagsstämma

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl. 16.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:

–    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 april 2017, och

–    dels anmäla sin avsikt att närvara senast kl. 16.00 fredagen den 28 april 2017 per post på adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk A9, 752 75 Uppsala, eller per e-post till mats.hogberg@pharmacolog.se.

Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (ell...

Pharmacolog presents at the Life Science Days in Gothenburg

See the whole presentation (in Swedish) at: https://youtu.be/zLfmS5W6BSs

“Increased focus on the patient”

Interview with Pharmacolog’s new CEO, Mats Högberg, published by Analysguiden (in Swedish) https://youtu.be/zQr7LRz1kTU