Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 16:00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018, och
 • dels anmäla sin avsikt att närvara senast fredagen den 20 april 2018 per post på adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk A9, 752 75 Uppsala, eller per e-post till mats.hogberg@pharmacolog.se.

Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 19 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats www.pharmacolog.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 7 858 666 B-aktier och 0 A-aktier. A-aktier representerar tio (10) röster och B-aktier en (1) röst.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om
 7. antagande av ny bolagsordning, och
 8. sammanläggning av B-aktier.
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om a) antagande av ny bolagsordning, och b) sammanläggning av B-aktier.

 1. a) Antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att en ny bolagsordning antas för att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen av B-aktier.

Förslaget innebär att första meningen i § 5 ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000 stycken.

Ny lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 3 750 000 och högst 15 000 000 stycken.

 1. b) Sammanläggning av B-aktier

Styrelsen föreslår att antalet aktier i Bolaget minskas genom att två (2) B-aktier sammanläggs till en (1) B-aktie. Genom sammanläggningen vill styrelsen åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier med hänsyn till en mer ändamålsenlig aktiekurs.

Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får bestämmas så att den infaller innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

I syfte att minimera mängden överskjutande B-aktier har aktieägaren Nolsterby Invest AB förbundit sig att till de aktieägare som på avstämningsdagen är ägare till B-aktier som inte motsvarar ett helt antal nya B-aktier (dvs. vars aktiepost understiger 2 B-aktier eller vars aktiepost annars ej är jämt delbar med 2), vederlagsfritt tillskjuta till sådan aktieägare det antal B-aktier som krävs för att uppnå en aktiepost om 2 B-aktier eller en aktiepost jämnt delbar med 2. Utbyte av B-aktier samt tillskjutande av B-aktier till delbart tvåtal kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Sammanläggningen av B-aktier enligt förevarande förslag innebär en ändring av antal B-aktier i Bolaget, och antalet B-aktier kommer om förslaget antas uppgå till 3 929 333 med ett kvotvärde om sextio (60) öre.

Beslutet om sammanläggning förutsätter ändring av bolagsordningen.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar inför stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats samt på Bolagets kontor med adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk A9, 752 75 Uppsala, senast onsdagen den 11 april 2018. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

 

Uppsala i mars 2018

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Styrelsen

Fullmakt PDF

Kallelse till extra bolagsstämma PDF

Fullständigt förslag

Pharmacolog och Uppsala Universitet erhåller stöd från Vinnova

Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset i samarbete med Pharmacolog erhåller stöd från Vinnova för utveckling av metod för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar. Projektet kommer att pågå fram till mitten av 2019 och stödet från Vinnova uppgår totalt till 700 KSEK.

Pharmacolog har sedan ett år ett pågående samarbete med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet avseende utveckling av metoder och teknik för patientnära bestämning av antibiotikakoncentrationen vid behandling av allvarliga infektioner.

Korrekt antibiotikabehandling med adekvat dos är avgörande för om behandlingen skall få avsedd eff...

Utfall i Pharmacologs nyemission – tillförs cirka 19 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av B-aktier som beslutades av styrelsen den 18 maj 2018. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 80 procent. Cirka 56 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 4 procent av emissionen teckna...

Pharmacolog offentliggör tilläggsprospekt

 

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt som offentliggjordes den 21 maj 2018 avseende inbjudan till teckning av aktier i Pharmacolog (”Prospektet”). Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsamman...

Pharmacolog ingår försäljningssamarbete på den viktiga USA-marknaden

Pharmacolog AB, Uppsala, Sverige och HelioMetrics Inc., Minneapolis, USA har ingått ömsesidigt avtal om försäljnings- och marknadsföringssamarbete. Avtalet innebär att HelioMetrics Inc. utför marknadsföring av DrugLog® till sin kundbas och ger Pharmacolog tillgång till sitt närverk inom området Drug Diversion.

Samarbetet innebär att HelioMetrics kommer att stödja Pharmacolog i sina marknadsförings- och försäljningsinsatser i USA och ge Pharmacolog tillgång till sitt nätverk och installerade bas. Avtalet är ömsesidigt och innebär också att Pharmacolog kommer att rekommendera HelioMetrics mjukvaror för Data Analytics till kunder som planerar att införa Drug Diversion program.

Att minska s k...