Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org.nr 556723-6418 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl. 16:00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018, och
 • dels anmäla sin avsikt att närvara senast fredagen den 20 april 2018 per post på adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk A9, 752 75 Uppsala, eller per e-post till mats.hogberg@pharmacolog.se.

Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 19 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets webbplats www.pharmacolog.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 7 858 666 B-aktier och 0 A-aktier. A-aktier representerar tio (10) röster och B-aktier en (1) röst.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om
 7. antagande av ny bolagsordning, och
 8. sammanläggning av B-aktier.
 9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om a) antagande av ny bolagsordning, och b) sammanläggning av B-aktier.

 1. a) Antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att en ny bolagsordning antas för att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen av B-aktier.

Förslaget innebär att första meningen i § 5 ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 7 500 000 och högst 30 000 000 stycken.

Ny lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 3 750 000 och högst 15 000 000 stycken.

 1. b) Sammanläggning av B-aktier

Styrelsen föreslår att antalet aktier i Bolaget minskas genom att två (2) B-aktier sammanläggs till en (1) B-aktie. Genom sammanläggningen vill styrelsen åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier med hänsyn till en mer ändamålsenlig aktiekurs.

Styrelsen föreslås bli bemyndigad att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får bestämmas så att den infaller innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

I syfte att minimera mängden överskjutande B-aktier har aktieägaren Nolsterby Invest AB förbundit sig att till de aktieägare som på avstämningsdagen är ägare till B-aktier som inte motsvarar ett helt antal nya B-aktier (dvs. vars aktiepost understiger 2 B-aktier eller vars aktiepost annars ej är jämt delbar med 2), vederlagsfritt tillskjuta till sådan aktieägare det antal B-aktier som krävs för att uppnå en aktiepost om 2 B-aktier eller en aktiepost jämnt delbar med 2. Utbyte av B-aktier samt tillskjutande av B-aktier till delbart tvåtal kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare.

Sammanläggningen av B-aktier enligt förevarande förslag innebär en ändring av antal B-aktier i Bolaget, och antalet B-aktier kommer om förslaget antas uppgå till 3 929 333 med ett kvotvärde om sextio (60) öre.

Beslutet om sammanläggning förutsätter ändring av bolagsordningen.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar inför stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats samt på Bolagets kontor med adress Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby Bruk A9, 752 75 Uppsala, senast onsdagen den 11 april 2018. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

 

Uppsala i mars 2018

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Styrelsen

Fullmakt PDF

Kallelse till extra bolagsstämma PDF

Fullständigt förslag

Kommuniké från extra bolagsstämma i Pharmacolog den 25 april 2018

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll extra bolagsstämma den 25 april 2018 i Uppsala och beslutade om följande:

Ny bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt vilken § 5 erhåller följande lydelse:

5: Antalet aktier skall vara lägst 3 750 000 och högst 15 000 000 stycken.

Därutöver görs mindre korrekturjusteringar i § 8 och § 10.

Sammanläggning av B-aktier

Stämman beslutade att minska antalet aktier i bolaget genom att två (2) aktier av serie B sammanläggs till en (1) aktie av serie B.

Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen, dock att avstämningsdagen inte får bestämmas så att den infalle...

Pharmacolog is granted patent in the United States

Pressrelease in Swedish

Pharmacolog has been granted a patent in the United States regarding method and technique for adaptive dosage during intravenous drug treatments. In May 2016, the company received a positive review report on its PCT application and then applied for patents in the US, China and Europe.

The granted patent relates to method and technique for so-called adaptive dosage associated with intravenous treatments in health care, where careful dosage over time is crucial for successful patient recovery. For example, during treatment with chemotherapy or intravenous antibiotics. Today, there are no opportunities for such individualized dose regulation. The patent opens for a new...

DrugLog evaluation in New York completed

The evaluation carried out at two hospitals in New York has now been completed with very good results. The evaluation lasted two months in the framework of a so-called Drug Diversion program. The hospital will during the summer initiate a formal procurement process of equipment.

Late in 2017, the Company signed an agreement with a reputable hospital chain in New York to evaluate DrugLog for Drug Diversion at two of the organization’s hospitals. The evaluation conducted by the hospital has shown that DrugLog can very well be used to control drug-based intravenous drugs within the framework of a Drug Diversion program. Drug Diversion means that the hospital controls that narcotic drugs used d...

Pharmacolog introduces ReVal ™ at EAHP in Gothenburg

At the European Conference EAHP, which takes place in Göteborg 21-23 March, Pharmacolog will introduce ReVal ™. ReVal ™ is a system to facilitate the reconstitution of medication in pediatric care. The system is based on the prototype developed with Astrid Lindgren’s children’s hospital with contributions from Vinnova.

At the annual conference of the European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), Pharmacolog will for the first time show ReVal™. ReVal™ is a system that facilitates nursing staff in pediatric care to prepare drugs. The system uses validated instructions stored in the ePed national database and offers appropriate methods for quality assurance of the prepared drug pr...